Chełm: Miasto znosi opłatę targową

Handlarze, producenci żywności czy rolnicy sprzedający na targowisku w Chełmie, będą zwolnieni z opłaty targowej. Taką decyzję podjęła właśnie Rada Miasta. Zmiana wchodzi w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

Skąd taka decyzja?

Zgodnie z ustawą podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Jest to fakultatywna danina publiczna, która może zostać wprowadzona przez organ stanowiący lub nie.
W celu umożliwienia dokonywania sprzedaży przez przedsiębiorców i producentów
żywności na zorganizowanych targowiskach, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, zasadne jest
przedłożenie projektu niniejszej uchwały.

– Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. jako zarządca targowisk na terenie miasta Chełm, pozytywnie zaopiniował inicjatywę zniesienia opłaty targowej. Jak podkreśla spółka, zniesienie opłaty nie wpłynie negatywnie na rentowność prowadzonej działalności jak również na wynik finansowy. W bieżącym roku opłata targowa nie była pobierana z uwagi na zapisy ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami oraz innych ustaw. W związku z tym spółka zmuszona była podjąć działania dotyczące regulowania systemu handlu na tzw. łączniku przy targowisku przy ul. Księdza
Jerzego Popiełuszki. Reorganizacja przyniosła pozytywne efekty i zmniejszyła dysproporcje w ponoszonych kosztach handlu przez kupców w zorganizowanych targowiskach oraz sprzedających „z ręki” – informuje Urząd Miasta w Chełmie.

Zniesienie opłaty targowej ma przyczynić się również do lepszej organizacji handlu na
zorganizowanych targowiskach oraz zwiększyć możliwości w zakresie skutecznego egzekwowania
handlu w miejscach do tego niewyznaczonych, co tym samym wpłynie pozytywnie na ład
w przestrzeni publicznej.
Wpływy z opłaty targowej po pomniejszeniu o wydatki związane z zapłatą prowizji dla
inkasenta, w 2018 r. wyniosły 154 tys., w 2019 r. – 185 tys., w 2020 r. – 167 tys., w 2021 r. Miasto
Chełm otrzymało rekompensatę z tytułu utraconych wpływów z opłaty targowej w kwocie
217 tys. zł.