Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi – Od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w jedenastej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. W konkursie pełnym nauki i zabawy mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenów wiejskich, uczęszczający do klas 0-3 oraz 4-8.

Hasło konkursu związane jest z jubileuszem 30-lecia prewencyjnej działalności KRUS., który obchodzony jest w tym roku. Kasa od początku swojego istnienia przygotowaną ofertę edukacyjną kieruje także do najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich, stąd pomysł na organizację konkursu. Daje to możliwość sprawdzenia ich wiedzy na temat bezpieczeństwa pracy i zagrożeń jakie mogą spotkać w gospodarstwie rolnym.

Cel:

Konkurs ma na celu promowanie pozytywnych i  bezpiecznych zachowań w czasie przebywania dzieci na terenach gospodarstwa rolnego.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z obszarów wiejskich.

Obowiązują dwie kategorie: I grupa – klasy 0-3, II grupa – klasy 4-8

Laureaci poprzednich edycji konkursu, a także uczestnicy poprzednich edycji, którzy zajęli miejsca od I-III oraz osoby, których prace zostały wyróżnione na szczeblu ogólnopolskim nie mogą wziąć udziału w konkursie.

Zadanie konkursowe:

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać dwuwymiarową pracę plastyczną w formacie A-3. Technika wykonania jest dowolna. Praca ma obrazować sposoby zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a także rolniczym chorobom zawodowym. Pracę należy wykonać z trwałego materiału, odpornego na uszkodzenia. Nie może mieć oprawy. Pracę należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

Kryteria oceny:

Prace oceniać będą Komisje Konkursowe na każdym szczeblu eliminacji. Jury będzie brało pod uwagę zgodność pracy z tematyką, trafne przedstawienie tematu, oryginalność i pomysłowość oraz estetykę wykonania. 

Eliminacje:

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, przy czym etap wojewódzki może zostać poprzedzony eliminacjami na niższym szczeblu.

Terminarz:

Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, muszą skontaktować się z najbliższym Oddziałem Regionalnym KRUS, w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie organizacji eliminacji na szczeblu wojewódzkim. Termin przesyłania prac do jednostki terenowej KRUS upływa z dniem 31 marca 2021 roku. W tym wypadku decyduje data wpływu prac do konkretnego OR. 30 kwietnia 2021 roku zostanie zakończony etap wojewódzki konkursu. Centralna Komisja Konkursowa przeprowadzi etap ogólnopolski. Członkowie komisji spośród 96 prac wybranych i przekazanych przez OR KRUS wybiorą i nagrodzą te najlepsze w obu kategoriach wiekowych.

Nagrody:

Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed końcem roku szkolnego 2020/2021. Organizator konkursu powiadomi zwycięzców o miejscu oraz sposobie przekazania nagród. 

Szczegóły konkursu

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są w Regulaminie Konkursu oraz na stronie www.krus.gov.pl.

Ze względu na wprowadzone obostrzenia osoby zainteresowane konkursem, w celu uzyskania informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie powinny skontaktować się z właściwym Oddziałem Regionalnym KRUS. 

Patronat 

Konkurs Honorowym Patronatem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za wsparcie organizacyjne odpowiadają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Patronat medialny sprawują: TVP 1, platforma informacyjna AgroNews.com.pl, dwutygodnik Agro Serwis, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, Wieści Rolnicze – Portal dla rolników oraz Magazyn Rolniczy Agro Profil.

Źródło/Fot.: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego