Krasnobród: Bo każdy człowiek jest ważny (rozmowa)

Rozmowa z Renatą Bartnik, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie.

Dla kogo jest przeznaczony Dom Pomocy Społecznej im. św. Siostry Faustyny w Krasnobrodzie?

Nasz dom przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku. Osób niepełnosprawnych fizycznie oraz potrzebujących pomocy. Posiadamy miejsca dla 110 osób.

Jakie usługi świadczy Dom?

Dom świadczy usługi na podstawie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców: zaspokajanie potrzeb bytowych, opiekę i pielęgnację, pomoc w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców oraz sługi wspomagające. Gwarantuje opiekę lekarską, pielęgniarską i rehabilitacyjną na poziomie obowiązujących świadczeń zdrowotnych. Zapewniamy swoim pensjonariuszom trzy posiłki dziennie, wybór zestawu posiłków lub możliwość otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego zgodnie ze wskazaniem lekarza.

Aby mieszkające tu osoby czuły się domowo organizujemy święta i uroczystości okolicznościowe. Umożliwiamy udział w imprezach integracyjno-kulturalnych, wycieczkach turystyczno -krajoznawczych; terapii zajęciowej indywidualnej i grupowej oraz korzystanie z codziennej                  prasy oraz punktu bibliotecznego; niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, urzędowych, w stymulowaniu i  utrzymywaniu kontaktów z rodziną oraz środowiskiem lokalnym;  kontakt z kapelanem i udział w praktykach religijnych, zgodnie z wyznaniem mieszkańca; stwarzamy warunki do rozwoju samorządności mieszkańców. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych.

Jaki jest koszt utrzymania mieszkańca i kto go ponosi ?

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r. wynosi 3 808 zł (trzy tysiące osiemset osiem złotych). Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu; rodzina zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż rodzina.

Jak organizowany jest czas wolny mieszkańca?

Najczęściej stosowaną formą spędzania czasu wolnego w naszym Domu jest terapia zajęciowa o działaniu wielokierunkowym. Jej celem jest stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań, podtrzymywanie umiejętności i sprawności mieszkańców, a także likwidowanie nudy i mało urozmaiconego trybu życia. Terapia daje każdemu mieszkańcowi możliwość czynnego uczestniczenia w takiej formie, jaka odpowiada jego indywidualnym zainteresowaniom i możliwościom.  Wśród zajęć terapeutycznych popularne są m.in. zajęcia manualne, ludoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, filmoterapia, silwoterapia, zajęcia kulinarne. Mieszkańcy oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji mają możliwość czynnego udziału w wycieczkach i spotkaniach integracyjnych. Na bieżąco organizujemy imprezy imieninowe i urodzinowe  mieszkańców oraz spotkania okolicznościowe. Dużym zainteresowaniem cieszą  się spacery do pobliskiego lasu i zbieranie runa leśnego (jagody, grzyby). Mieszkańcy mają umożliwiony kontakt z kapłanami, zapewnioną możliwość codziennego uczestniczenia we mszy św. Ponadto regularnie odbywają się uroczystości związane z kalendarzem liturgicznym. We wszystkich proponowanych zajęciach mieszkańcy biorą udział dobrowolnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i psycho-fizycznymi możliwościami.

Co Dom wyróżnia na tle innych Domów?

Jest tak wiele atutów naszego domu, że trudno wymienić wszystkie. W szczególności warte wspomnienia są:

 • opieka lekarza rodzinnego 2 razy w tygodniu oraz w razie potrzeby;
 • całodobowa opieka pielęgniarska;
 • wykwalifikowana kadra medyczna;
 • profesjonalna opieka doświadczonego personelu opiekuńczego;
 • własna kuchnia oparta na przygotowaniu posiłków ze świeżych produktów;
 • możliwość dostosowania diety do potrzeb zdrowotnych mieszkańców;
 • możliwość korzystania z usprawniania i rehabilitacji w gabinetach kinezyterapii                          i fizykoterapii i wyposażonych w nowoczesny sprzęt i urządzenia;
 • pokoje i łazienki po modernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • opieka psychologa;
 • kontakt z kapelanem, możliwość uczestniczenia w codziennej mszy św. w kaplicy Domu;
 • możliwość skorzystania z usług fryzjerskich 2 razy w miesiącu;
 • bliskie sąsiedztwo z sanatorium rehabilitacyjnym daje możliwość korzystania z szerokiej gamy usług rehabilitacyjnych poza Domem;
 • zadrzewiony ogród z bogatą roślinnością;
 • walory krajobrazowe, mikroklimat, otoczenie lasów, zbiorników wodnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu serdecznie zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę