Zamość: Straż Miejska jest potrzebna? (rozmowa)

Rozmowa z Marianem Puszką – komendantem Straży Miejskiej w Zamościu

Staż Miejska w Zamościu powstała 30 lat temu. Bardzo się zmieniliście?

Od Straży Porządkowej do w pełni profesjonalnej Straży Miejskiej. Dokonało się to w wielu aspektach: organizacyjnym, wyposażenia w sprzęt, taktyki działania, współpracy środowiskowej. Dziś jesteśmy skutecznie działającą Strażą i Centrum Monitoringu Miejskiego. Te dwa komponenty organizacyjne dają gwarancję skutecznego działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Czym wy się precyzyjnie zajmujecie i jakich interwencji jest w Zamościu najwięcej?

Szczegółowy zakres działania i kompetencje Straży znajdują uregulowanie w ustawie o Strażach Gminnych/Miejskich, aktach  podustawowych, prawie miejscowym oraz szeregu innych regulacji prawnych. Najogólniej,  Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego na terenie gminy/miasta. Zajmuje się ściganiem wykroczeń. Bardzo ściśle współpracuje z Policją. Ta współpraca jest fundamentalna w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ujmowanego wieloaspektowo. W ostatnim okresie ważkim zadaniem jest działanie w zakresie ochrony środowiska i szeroko rozumianej ekologii.

A dokładnie?

Codzienne interwencje to wachlarz różnych zagadnień . Otrzymujemy wiele zgłoszeń z zakresu naruszania prawa, zakłócania spokoju publicznego, ochrony środowiska i zwierząt, zakłócenia spokoju i porządku publicznego, próśb o informację. Wiele zagadnień zgłaszają Mieszkańcy, realizacja których nie leży w zakresie naszej kompetencji; wówczas przekazujemy je właściwym podmiotom. Z wielką mocą trzeba podkreślić służbę Strażników w okresie pandemii. Wykonywaliśmy zadania bezpośrednio związane z  realizacją unormowań prawnych i postępowania wobec osób dotkniętych skutkami zachorowań, realizacji  kwarantanny, dowożeniu uprawnionych osób na szczepienia. Wszelkie prośby i zlecone nam zadania, związane z realizacją stanu zagrożenia pandemicznego, wykonujemy z odwagą, sumiennie, rzetelnie, terminowo i sprawnie.

Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Strażnikiem może zostać osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która ukończyła 21 lat, korzysta z pełni praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie. Konieczna jest także odpowiednia sprawność psycho-fizyczna . Kandydat nie może być karany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione umyślnie. W procesie kwalifikacji brane są pod uwagę także dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, walory osobowe i intelektualne, przydatne w służbie.

Mamy przecież policję. To nie jest tak, że te wasze zadania się pokrywają?  Będą jakieś nowe obowiązki Straży Miejskiej w Zamościu?

Jesteśmy formacją w ciągłym rozwoju. Poszukujemy ustawicznie nowych, sprawniejszych metod działania. Dotyczy to codziennej pragmatyki realizacji zadań, aspektu organizacyjnego, pozyskiwania sojuszników naszych spraw. Mam nadzieję, ze sytuacja społeczna w pełni się ustabilizuje, co stworzy warunki do podjęcia wysiłków w zakresie prewencji i profilaktyki społecznej. Bardzo nam brakuje możliwości pełnej współpracy ze szkołami i placówkami oświatowymi. Przyczyną tego stanu była nauka zdalna. Mam nadzieję, że uporamy się z zagrożeniem pandemicznym i uda się powrócić do normalnej współpracy z wieloma podmiotami. Uważam, ze trzonem bezpieczeństwa jest profilaktyka, prewencja i edukacja. Ciągle myślimy też o rozwoju monitoringu miejskiego. Dzięki wielu inwestycjom miejskim ciągle poszerza się obszar monitorowany w Zamościu. Przed nami konieczność modernizacji części monitoringu, jest już anachroniczny i dalszy marsz w kierunku monitoringu inteligentnego. Będziemy także korzystać ze zdobyczy techniki, którą można wykorzystać do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w naszym mieście.

Dziękuję za rozmowę.

www.lubelskie.info